Založenie spoločenstva

Naše spoločenstvo založili vlastníci bytov v roku 2009. Následne spoločenstvo prebralo správu domu a bytov od OSBD Levice. Hlavným dôvodom bola nutnosť zefektívnenia kontroly použitia finančných prostriedkov domu a nemožnosť presadenia jednoduchých a logických zmien v dogmatickom systéme správy domov bytovým družstvom.
(napr. neriešenie neplatičov, zbytočné úpravy mesačných záloh pre byty viackrát za rok, zabezpečovanie revízií plynových spotrebičov len v pracovnej dobe, vykonávanie opráv za nevýhodných podmienok, kladenie prekážok, ak sa navrhol iný dodávateľ na nejakú činnosť na dome, neprehľadné predkladanie tvorby a čerpania prostriedkov domu,.......)

Princíp fungovania spoločenstva

Založením spoločenstva sa z pohľadu mesačných záloh zmenilo len číslo účtu, na ktoré vlastníci posielajú svoje zálohy.
Z pohľadu rozhodovania sa o financovaní správy a o investíciach do domu sú zmeny oproti správe družstvom omnoho väčšie.

Poznamka: Základným predpokladom pre založenie spoločenstva je ochota min. 4 vlastníkov v dome sa podielať na správe domu a nespokojnosť vlastníkov so systémom správy a možnosťami kontroly čerpania finančných prostriedkov z ich účtu v banke súčasným správcom.

Informácie o hospodárení domu a samotmého bytu sú dôverné informácie pre prihlásených užívateľov

Login a heslo bude pre vlastníkov a užívateľov bytov pridelené na požiadanie na telefónnom čísle: 0948 488 616